ต้อนรับการเริ่มกลับมาทำงานด้วยชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

ผลิตโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ

  1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Policy and operation)
  2. วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
  3. การเรียนการสอน (Teaching and learning)
  4. การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and engagement)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Job Expo Thailand 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

งานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

“FAAMAI Digital Arts Hub” รายการ “Thailand Today” ทาง NBT WORLD

เชิญฟังการบรรยายธรรม “กรรมไม่ดำไม่ขาว”

อบรมฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ (รุ่นที่ 1/2563)

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ประจำปี 2563 ณ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เสวนา “จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุข” ด้วยแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ธิรุกกุรัล”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X