จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก

FEATURED

สร้างคน : สร้างโอกาสสู่เกียรติภูมิเกิดขึ้นได้ทุกวันที่จุฬาฯ

ทุนจุฬาฯ-ชนบท โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนจากพื้นที่ห่างไกล

4 ยุทธศาสตร์หลักที่พร้อมขับเคลื่อน

สร้างคน

ผลิตบัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

งานวิจัยและวิชาการที่ขับเคลื่อนการพัฒนา พร้อมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างเสริมสังคมไทย

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยในทุกมิติ

ก้าวไกลในสังคมโลก

เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับนานาชาติ

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X