จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก

102 ปี แห่งความภูมิใจ “เกียรติภูมิจุฬาฯ” รับใช้ประชาชน ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สร้างคน

ผลิตบัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

งานวิจัยและวิชาการที่ขับเคลื่อนการพัฒนา พร้อมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างเสริมสังคมไทย

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้สังคมไทยในทุกมิติ

ก้าวไกลในสังคมโลก

เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับนานาชาติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

คณะ วิทยาลัย และสถาบัน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คลัสเตอร์วิจัย คลังปัญญาจุฬาฯ

งานวิจัยที่นำไปใช้และเกิดประโยชน์แก่สังคม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X