จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งของไทยและอันดับ 45 ของโลก ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทย ด้วยเคล็ดลับพิเศษ

103 ปี “เกียรติภูมิจุฬาฯ” เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน

26 มีนาคม 2563 วันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ผ่าน 4 บทบาทหลักคือ

  1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย (Policy and operation)
  2. วิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
  3. การเรียนการสอน (Teaching and learning)
  4. การเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (Outreach and engagement)

การศึกษาที่จุฬาฯ

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

จุฬาฯ ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ สาขาวิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

จุฬาฯครองอันดับ
1
มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

จุฬาฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมีผลงานที่เกิดจากการทำงานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลจากรายงานประจำปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีบัญชี 2560

Green University

มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจโลกและผู้คน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เทคนิคพิเศษการสอนออนไลน์ ช่วง COVID-19 สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ รับงานวิเคราะห์ทดสอบผ่านทางไปรษณีย์

Esports & Board Game ครั้งที่ 10 เรื่อง “เส้นทางสู่นักพากย์เกม”

บรรยาย “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ”

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection”

กิจกรรมของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น

มอบถุงปันน้ำใจให้ชุมชนจุฬานิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

“โอกาสในวิกฤตโควิด-19” ของธุรกิจสายการบินที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ผู้บริหารจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X